گرد آوری و ترجمه : فرهاد حسنی سوها

تحقیقات در زمینه ارتباط ورزش و پرستات کم سابقه اما نسبتا گسترده است و در چندین محدوده مطالعه شده است.

1) مطالعات پرسش نامه ای و توصیفی

2) مطالعات موردی و کنترل شده

3) مطالعات قبل از ابتلا به سرطان پرستات و ادامه تا ابتلا

4) مطالعات بر روی افراد مبتلا به سرطان پرستات

بیشتر مقالات و تحقیقات از واژه فعالیت بدنی استفاده نموده اند تا ورزش چرا که افراد مورد مطالعه غالباً افرادی مسن باسنی بالاتر از 60 سال می باشند که فعالیت بدنی برای این قشر از ورزش مفید تر و میسر می باشد اما در تحقیقات توصیفی ورزشکاران و ورزش روزانه در برنامه روزمره مورد کنکاش بوده است.

بطور مشخص رابطه و ارتباط جویی فعالیت بدنی و ورزشی بطور مستقل در مورد سرطان پرستات یه امر نسبتاً نادرست و غیر معقول می باشد چرا که عوامل ژنتیکی ، تغذیه ای ، اعتیاد به سیگار و الکل ، شیوه زندگی و خیلی چیزهای دیگر در آزمودنی های انسانی باید تحت کنترل باشد تا یک درک  درست از مطالعه محقق بدست آید.(3)

بر این اساس است که نمی توان به قطعیت در مورد نتایج مقالات ابراز نظر نمود.

در بررسی های موسسه تحقیقاتی سرطان آمریکا از سال 1960 تا 2000 روی ورزشکاران و افرادی که در هفته بطور منظم و مستمر ورزش داشته اند مشاهده سرطان نسبت به افرادی که بی تحرک با شیوه ی زندگی فارق از ورزش و فعالیت بدنی بوده اند اما درصد قطعی عنوان نشده است .(4)

و دلیل کاهش درصد بروز ابتلا به سرطان پروستات بیشتر به کنترل اسیدهای چرب و LDL وHDL  بر می گردد.(1 ، 3 ، 5)

فرکانس و مدت و شدت فعالیت بدنی اعم از پیاده روی ، دوچرخه سواری ، دو زیر بیشینه وسایر فعالیت های متناسب برای افراد مورد مطالعه بالای 65 سال با توجه به آمادگی عمومی جسمانی و توان قلبی عروقی در سه سطح زیر بیشینه ، متوسط و بیشینه بررسی شده است ونتایج بدست امده نشان دهنده ی تاثیر مثبت به کاهش خطرات ابتلا به سرطان پرستات است.(1 ،2،3 ،4)

(( با توجه به مرور مقالات ورزش و فعالیت بدنی بیشتر برای پیشگیری از ابتلا به سرطان پرستات موثر است و با توجه به سنسن بالای افراد مبتلا ورزش و فعالیت بدنی کمتر در درمان موثر است چرا که مبتلا یان به این بیماری غالبا با سایر بیماریهای ریوی و قلبی نیز همراه هستند از این روست که نمی توان انتظار داشت که همه افراد مبتلا به سرطان پرستات بتوانند در فعالیت های ورزشی منسجم و منظم مشارکت داشته باشند.))

برای مردان زیر 65 سال سن فعالیت متوسط و منظم بدنی تا نزدیک بیشینه توصیه شده است که البته منظم بودن در این فعالیت ها بیشتر مورد توجه است چنانکه در گروه مورد آزمایش پس از دو سال از برنامه ی ارائه شده  نسبت به گروه آزمودنی 86 درصد کمتر گزارش شده است.

همچنین مردان مبتلا به سرطان پرستات با نمره Gleason7  و بالاتر فعالیت منظم بدنی در کنار سایر روشها و شیوه های درمانی توصیه می شود که در بیشتر موارد سبب جلوگیری از متاستاز سرطان پرستات شده در کنترل عود سرطان موثر بوده است.(2)

فعالیت بدنی با مهار و مبارزه با چاقی و کاهش آنتی ژن s و متعادل کردن نسبت تستوسترون و استروژن در گردش خون می تواند در کاهش ابتلا به سرطان پرستات موثر باشد . همچنین با افزایش ترشح فاکتور رشد انسولین که فعالیت بدنی و و رزش سبب افزایش ترشح آن می شود می تواند در کاهش ابتلا به سرطالن پرستات موثر باشد.(4)

همچنین ورزش و فعالیت بدنی به روند طبیعی و منظم آپوپتوز کمک می کند :(5 ، 1)

" بطور قطع نمی دانیم که مکانیزم اصلی ایجاد سرطان پرستات و نیز تاثیر  فعالیت بدنی بر کاهش ابتلا و یا کنترل پیشرفت سرطان  چگونه است "

+ نوشته شده توسط فرهاد حسنی در دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 9:48 |